how to build a website for free

2022. aastal kehtivad maksud

Tulumaks
Eeraisikule tehtavate väljamaksete tulumaksusüsteem 2022. aastal ei muutunud. Väljamaksetelt tehtav tulumaksumäär on 20% ja tulumaksuvabastus (maksuvaba miinimum) on kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot. Kuid see sõltub inimese palga suurusest ja kehtib neile, kelle palk on aastas alla 14400 euro. Aastatuluga üle 25200 euro maksuvaba tulu ei ole. Igakuiseks maksuvaba tulu rakendamiseks esitab töötaja oma töökohta vastavasisulise avalduse.


Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.  

Teised eraisiku palkadelt makstavad maksud
Kogumispension pole enam kohustuslik nagu eelnevatel aastatel. Kogumispensioniga liitunutele on makse, nagu eelmistel aastatelgi, 2%. 

Sotsiaalmaksu määr on jätkuvalt 33%. Samaks jäi ka sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev palga miinimummäär, mis on 584 eurot ja miinimumkohustus on maksta 192,72 eurot kuus.

Töötuskindustusmaksete suurus ka ei muutu
Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%. (Pensioniealised ei maksa) ja tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%. Vanaduspensioniiga on 64 aastat (2020. aastal oli 63 aastat 9 kuud) olenemata soost ja nende palgalt maksab tööandja ainult 0,8%.

Miinimumpalk ja elatisraha 2022. aastal muutusid 
2022. aasta miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 3,86 (2021. aa oli 3,48) eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 654 (2019. aastal 584) eurot kuus.
Elatisraha arvutamisel on alates 2022. aasta jaanuarist suured muudatused, mis võtavad arvesse palju lapsevanem teenib ja kas ta lapsega koos aega veedab. Leheküljel alimendid.ee on olemas elatisraha arvutamise kalkulaator. Üldsõnaliselt võib öelda, et riik otsustas, et lastele eelmisel aastal kulunud elatisraha - 292 eurot - oli liiga palju ja enamus lahutatud vanematega lapsi peab nüüd hakkama saama umbes 80 eurot kuus väiksema summaga.

Lähetuskulud
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot päevas kuni 15 päeva eest, üle 15 päeva on päevaraha 32 eurot. Alammäär on 22,37. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00.
Majutuskuludel ei ole piirmäära. Seega on kõik töö-, ameti- või teenistuslähetuses majutusele tehtud kulud maksuvabad. Vaata täpsemalt siit. 

Tasemekoolitus
Alates 2012. aasta 1. jaanuarist saab tööülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulu kompenseerida maksuvabalt töölepingu alusel töötavale töötajale ja ettevõtte juhatuse liikmele.
Tasemekoolituse kulu on maksuvaba kui selleks on otsene vajadus ja põhjenduseks on näiteks investeering töötajasse, kellega on kehtiv töösuhe.
Tasemekoolitus on koolitus, mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse tulemus on diplom. Endiselt ei käsitleta erisoodustusena ka tasemekoolituse raames läbitud üksikuid aineid, kui need on otseselt seotud ettevõtlusega ja vajalikud töötaja tööks. Erisoodustusena käsitletakse kulude hüvitamist täiendavalt võetud üksikute õppeainete eest, mis ei kuulu antud õppekavasse ja/või ei ole vajalikud tasemekoolituse läbimiseks (sh ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ega vajalikud töötaja tööks). Tasemekoolitusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude hüvitamisel ei ole maksuvabastust ette nähtud.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine
Juba alates 2014. aastast EI ole võimalik ilma sõiduäevikut pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest kuuhüvitist. Vajalik on sõidupäeviku pidamine ja siis võib maksta igalt kilomeetrilt 30 senti ja iga kuu maksimumsumma võib olla kuni 335 eurot. Seda ei pea kindlasti välja maksma kuu kaupa, võib ka mitme kuu eest korraga maksta. Sõidupäeviku puudumisel kuuluvad nn. bensiinikulud tulumaksuga maksustamisele nagu igasugune teine tasu. Parkimis- ja remondikulude maksmiseks pole sõidupäevikut vaja, aga kõik autokulud kokku ei tohi ületada aastas 12 x 335 = 4020 eurot. Auto ei pea kuuluma kompensatsiooni saavale isikule, kuid tal peab olema auto kasutamisõigus. Igapäevane kodust tööle sõitmine ei ole töösõit. Alates 2017. aastast võib kompenseerida ka seda, kui vahemaa on pikem kui 50 km. Töölähetuses kehtivad töölähetuse reeglid.
Tööandja esitab kalendriaasta jooksul makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise ja töötajate maksuvabade tasemekoolituse kulude kohta informatiivse deklaratsiooni 1. veebruariks vormil INF14. Vaata täpsemalt siit.

Kulud ravimitele, riietele, jookidele, spordile jms
Kulud, mis seonduvad otseselt ettevõtte tegevusega, on ettevõtluskulud, ülejäänud kulud loetakse erisoodustuseks ja neilt tuleb maksta erisoodustusmaksu (tulumaks 20% ja sotsiaalmaks 33%, nagu palgamaksud).
Kuid tööandjal on kohustus tagada töötajatele sobiv töökeskkond ja seetõttu loetakse mõnesid kulusid ettevõtlusega seotuks.
Näiteks peab tööandja tagama töötajatele meditsiinilise esmaabi ja ostma esmaabivahendeid, mille sisu sõltub ettevõtte suurusest ja töö sisust.
Tööandja peab vaktsineerima töötajaid, kes võivad saada tööl mingi nakkushaiguse, võimaldama prillid kuvariga töötajale, ostma tööriided, mida kantakse ainult töökohal ja mille jaoks on tööst lähtuv vajadus (Armani vms ülikond siia ei kuulu), võimaldama töötajatele tasuta joogivee (kohvi eest maksavad töötajad ise).

Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. Loe täpsemalt siit.

Sirje

AADRESS
Tallinn 
Lauteri 8
Palun kohtumine eelnevalt telefoni või e-mailiga kokku leppida

KONTAKT
E-mail: sirje@page.ee
Telefon: (+372) 556 89 230